t1Теодора Йорданова Герганова, детски психолог

Теодора Герганова е детски психолог със сериозен опит и висока квалификация за социална работа с родители и деца с увреждания; деца с девиантно и делинквентно поведение, извършители на противообществени прояви; подпомага семейства в развиване на алтернативни форми на грижа; специалист е по правата на детето и може да ви помогне дори просто да намерите диалог с детето си в неговата трудна възраст. Реализирана професионално в управленски постове, Теодора стана част от „Диалог“ само защото има огромната потребност да бъде още по- полезна на дечицата в нашия град. Влезте в ДИАЛОГ с Теодора Герганова!

Влезте в ДИАЛОГ с Теодора  Герганова!

ВИЗИТКА:

• Магистър по психология и магистър по социална педагогика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
• От 2009 до настоящия момент – управител на РКО „Каритас“, където освен със супервизия на екипа на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“, работи и по социални проекти.
• До 2008 г в Държавна агенция за закрила на детето е началник на отдел „Русе” към Главна дирекция „Контрол по правата на детето”.
• В медицинската сфера е работила до 2004 г в Дом за медико – социални грижи за деца гр. Русе като психолог.
• Социален работник в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Русе до 2000 г.
• Член на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Русе до 2000 г, където се занимава с корекционно – възпитателна работа.
• Във Философско дружество „Танг-Ра”в секция „Психология” квалификационен курс „ Детски умения за работа със семейства“.
• Към „Спасете децата“ – България – квалификационен курс „Умения за практическа социална работа с деца и семейства и развиване на алтернативни форми на грижа“.
• Към НПО Център Надя - клон Русе - курс по фамилна терапия.
• Към Министерство на здравеопазването - курс по тема „Оптимизиране на възпитателната практика в ДМСГД в направление „Хигиена на детско – юношеска възраст”.
• Към Министерство на здравеопазването, Фондация „Развитие на дете и семейство”, Център за детето – Франция - Обучителна програма „Да растеш без родители”.
• Сдружение „Институт по социални дейности и практики” – обучение „Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и НПО при предоставяне на социални услуги“.
• Към Бизнес едюкейшън клуб ООД - Обучение „Интеграция на деца с проблеми в развитието. Екипна работа”.
• Карин дом - Международна конференция „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България”.
• Троян, Център за развитие на човешките ресурси - Обучение на Ресурсни учители по програма „Еразъм+” и дейност eTwinning.
• Обучител по:
1. Въвеждащо обучение и супервизия към надграждащо обучение по Проект: „Независим живот и грижа в дома”, Община Ценово на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”
2. Въвеждащо обучение и супервизия към надграждащо обучение по Проект: „Създаване на звено за услуги в домашна среда и помощ в дома на територията на община Бяла” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”;
3. Въвеждащо обучение и супервизия към надграждащо обучение по Проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”
4. Експертно – консултативно дейност за обучение и супервизия на персонала на социални услуги по проект „Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България” по българо-швейцарска програма за сътрудничество, ТЕМАТИЧЕН ФОНД “ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО” ЗА ПЕРИОДА 15.07.2013 г. – 15.07.2016 г

Свържете се с нас!