bratanov

Иво Братанов е роден в Русе. Възпитаник е на ЕСПУ „Христо Ботев“ – Русе (1981 г.). Завършва висше образование (магистър) по българска филология (с втора специалност руски език) във ВПИ – Шумен (1985 г.); притежава удостоверение за обществена професия журналистика от Факултета за обществени професии на ВПИ – Шумен (1983 г.). Придобива втори (ИПКУ – Варна, 1992 г.) и първи клас-квалификация (ЦИУУ – СУ, 1994 г.). Завършва двегодишна очно-задочна следдипломна специализация по методика на обучението по български език в ШУ „Епископ Константин Преславски" (1997 г.), едногодишна следдипломна квалификация по управление на образованието в РУ „Ангел Кънчев" (1998 г.) и докторантура по български език във Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски” (2012 г.). Защитил е докторска дисертация по история на новобългарския книжовен език в ШУ „Епископ Константин Преславски” през м. юни 2013 г.

От 01.09.1991 г. е учител в СОУ „Христо Ботев‘ – Русе. Завършил е обучения: развитие на критическото мислене чрез четене и писане (2003 г.); обучение на учители за използване на ИКТ (2005 г.); интерактивни методи (2006 г.); за инструктори на базови компютърни умения (СУ, 2006 г.); за оценители на тестови задачи със свободен отговор по БЕЛ (2010 г.); по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд (2011 г.); „Биографията на писателя в уроците по литература. Начини на преподаване (VІ – ХІІ клас)” (Варна, 2012 г.); „Идеи за България, българин, българско. Съвременни тенденции на преподаване в уроците по литература (VІІ–ХІІ клас)” (Варна, 2012 г.), „Културна карта в българската литература“ (Варна, 2014 г.). Удостоен е с награда за високи постижения в УВР (1988 г.); с първа награда за превод на поезия на конкурса „Млади преводачи–Русе`90” (1990 г.); „Заслужил учител на СОУ „Христо Ботев” (24 май 2012); с Кристален приз “THE BEST PAPER” на Научната конференция на РУ&СУ (октомври 2013 г.); с почетния знак на Съюза на учените – Русе (май 2014 г.).

Член е на Дружеството на филолозите българисти (от 1990 г.), на Съюза на учените в България (от 2000 г.), на Ротари клуб „Русе“ (от 2005 г.) и на Славянското дружество в Русе (от 2011 г.).

Съавтор на сборниците „Разработки по литература за седмокласници и кандидат-гимназисти" (Русе, 1995; 1996) и „Автори и текстове" (Русе, 1996), одобрен като учебно помагало с Протокол № 1 от 18.02.1997 г. на МОНТ. Автор на сборника „Творба и смисъл" (Русе, 1998), одобрен като учебно помагало с Протокол № 12 от 14.07.1998 г. на МОН. Участва в международни и национални научни симпозиуми и конференции, организирани от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, РУ „Ангел Кънчев” и ИПКУ – Варна. Негови доклади, статии, рецензии, отзиви и преводи са публикувани в списанията „Latinitas“ (Рим), „Български език и литература” (София), „Родна реч” (София), „Дарба” (София), „Чуждоезиково обучение“ (София), „Духовна култура” (София), „Проглас” (В. Търново), „Архив за поселищни проучвания“ (В. Търново), „Езиков свят” (Благоевград), „Българска реч” (София), „Bulgara esperantisto” (София), „РОТАРИ на Балканите” (Пловдив); в Научните трудове на РУ „Ангел Кънчев”, в Известията на НЦ „Св. Дазий Доростолски” (Силистра) и в Годишника на Общобългарския комитет „Васил Левски“ (София); в томовете на „Арнаудов сборник” (Русе); в Алманаха за историята на Русе (т. ІІ), в Известията на Регионален исторически музей – Русе; в сборниците „Католическата духовна култура и нейното присъствие и влияние в България“ (София), „Интерпретация и оценка на литературната творба“ (Русе), „Отговорността пред езика“ (т. III, Шумен), „Славяните и техните контакти“ (София), „Да повикаш Бог“ (Русе), „Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет“ (Шумен), ‚Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (В. Търново), „130 години немско образование в Русе“ (Русе); в алманах „Извор“ (Русе); във вестниците „Стършел“ (София), „Път“ (София), „Църковен вестник” (София), „Монитор“ (София), „Утро” (Русе), „Русе” (Русе), „Бряг” (Русе), „Форум“ (Русе), „Духовен дом” (Русе).

Свържете се с нас!